Prawo Karne

prawo karne adwokat łódź

Adwokat sprawy karne Łódź

Adwokaci reprezentujący Kancelarię Adwokacką Moniki Kucwaj-Zarzyckiej z Łodzi specjalizują się również w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń. Świadczą usługi mieszczące się w kategorii porady prawne Łódź czy obsługa prawna Łódź, na które składa się kompleksowe wsparcie w sprawach związanych z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności, a w tym odbycia reszty kary, gwarantując przy tym indywidualne podejście do klienta, pełną dyskrecję oraz pomoc adwokata na każdym etapie sprawy karnej – między innymi na etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu odwoławczym.

W toczonym postępowaniu karnym adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej reprezentują klienta przed odpowiednimi organami ścigania i instytucjami, dążąc przy tym na przykład do złagodzenia kary pozbawienia wolności czy udowodnienia popełnienia czynu zabronionego. Jednym z celów pracy prawników może być również wpływ na tymczasowe aresztowanie podejrzanego, pomoc w wykonaniu kary czy opracowanie wniosków dowodowych.

Zakres pomocy adwokata w sprawach karnych

Jako adwokaci odpowiadający na potrzeby osób zainteresowanych nie tylko usługami z zakresu adwokat wypadki drogowe Łódź czy sprawy rozwodowe Łódź, ale i kategorii adwokat prawo karne Łódź, adwokat Łódź prawo karne czy adwokat Łódź udzielamy porad prawnych w każdej dziedzinie prawa, z których może skorzystać zarówno osoba poszkodowana, należąca na przykład do oskarżycieli prywatnych wnoszących do sądu prywatny akt oskarżenia, jak i osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa. Ponadto prowadzimy sprawy karne, biorąc udział w postępowaniu sądowym, a więc reprezentując klienta na sali sądowej. Pomoc adwokata w sprawie karnej udzielana przez naszą kancelarię prawną w Łodzi dotyczy między innymi następujących zagadnień:

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • kara za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa,
 • zasady odpowiedzialności karnej,
 • organy procesowe i ich znaczenie w postępowaniu karnym,
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • postępowanie przygotowawcze i jego specyfika,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • rola oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym,
 • etapy dalszego toku postępowania,
 • popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości, a w tym prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu,
 • groźby karalne,
 • niesłuszne zatrzymanie,
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia,
 • złamanie przepisów zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu.

Adwokaci prawa karnego – rola adwokata w postępowaniu karnym

Rola adwokata w postępowaniu karnym jest bezpośrednio uzależniona od tego, jakie są oczekiwania klienta korzystającego ze świadczonych przez niego usług oraz jaką stronę reprezentuje prawnik we wszczętym postępowaniu, na przykład podczas rozprawy sądowej. Osoby, których interesuje kategoria usług sprawy karne adwokat Łódź czy dobry adwokat Łódź sprawy karne, mogą korzystać między innymi z doradztwa prawnego czy usługi reprezentacji klienta przed odpowiednimi organami (przykładem są organy ścigania). Postępowanie karne może wymagać od adwokata odgrywania jednej z następujących ról:

 • obrońca podejrzanego o popełnienie przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrońca oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego lub subsydiarnego w postępowaniu sądowym.

Adwokaci zapewniający profesjonalne podejście do prowadzonych przez siebie spraw świadczą usługi również z zakresu doradztwa prawnego, gwarantując tym samym swoim klientom rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z regulacjami prawnymi i, co za tym idzie, poczucie bezpieczeństwa. Niezależnie więc od tego, czy padłeś ofiarą przestępstwa, czyli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, czy zostałeś zatrzymany przez organy ścigania i postawiono Ci zarzut popełniania przestępstwa, usługi oferowane przez kancelarię adwokacką w Łodzi są świadczone na rzecz dokładnie takich osób, jak Ty.

Katalog kar i środków karnych stosowanych w postępowaniu karnym

Ogromne znaczenie zarówno dla osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, jak i oskarżycieli wnoszących akt oskarżenia do sądu, wymagających tym samym obsługi prawnej, realizowanej na przykład w ramach usług mieszczących się w kategorii adwokat sprawy spadkowe Łódź, odszkodowania Łódź czy adwokat Łódź wypadek, ma przede wszystkim katalog kar i środków karnych stosowanych w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 32. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny karę stanowi:

 • grzywna,
 • ograniczenie wolności,
 • pozbawienie wolności,
 • 25 lat pozbawienia wolności,
 • dożywotnie pozbawienie wolności.

Grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych, z uwzględnieniem liczby stawek oraz wysokości jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa natomiast 540 – pod warunkiem, że ustawa nie stanowi inaczej, przy czym minimalna wysokość stawki dziennej to 10 złotych, maksymalna z kolei 2000 złotych. Stawka dzienna jest precyzowana przez sąd na podstawie dochodów sprawcy, a także jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. Warto przy tym podkreślić, że sąd może wymierzyć grzywnę jednocześnie z karą pozbawienia wolności, jeżeli sprawca dopuścił się czynu karalnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub kiedy korzyść tę osiągnął.

Innym rodzajem kary jest ograniczenie wolności, które może trwać najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Polega ona na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za miesięczną pracę wykonywaną na cel społeczny wskazany przez orzekający o karze sąd. W trakcie ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. Ponadto jest on zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Kara pozbawienia wolności natomiast trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 15 lat – również ona jest wyrażana w miesiącach i latach. W jej kontekście kluczowe znaczenie ma art. 37a kodeksu karnego, zgodnie z którym w wybranych przypadkach możliwe jest zastąpienie kary pozbawienia wolności ograniczeniem wolności, a nawet grzywną w odpowiedniej wysokości. Szczegóły z tym związane znajdują się w poniższym cytacie:
Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.

W kontekście opisywanego tematu istotny jest także art. 38. wyżej wymienionej ustawy, który poświęcono obniżeniu lub obostrzeniu kary. Wyjaśniono w nim, kiedy możliwe jest obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia oraz za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z jego treścią:
Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.

Do środków karnych stosowanych w postępowaniu karnym zalicza się między innymi pozbawienie praw publicznych, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości, nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz różnego rodzaju zakazy, na przykład zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego udzielana przez kancelarię adwokacką z Łodzi

Adwokat prawo pracy Łódź czy adwokat prawo rodzinne Łódź – w ofercie Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej znajdują się usługi między innymi z podanych kategorii. Czynności realizowane przez reprezentujących naszą kancelarię adwokacką prawników są jednak znacznie liczniejsze. Jako adwokaci mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dla swoich klientów i udzielaniu im doradztwa prawnego specjalizujemy się również w prawie karnym, a w tym w: prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz prawie karnym wykonawczym.