Sporządzenia apelacji

Sporządzanie apelacji

Niekorzystny wyrok sądu pierwszej instancji nie przesądza jeszcze wyniku sprawy. Jako, że nie jest to ostateczna decyzja, możemy się od niej odwołać. Napisanie apelacji nie jest rzeczą prostą i wymaga gruntownej znajomości przepisów prawnych, a także… terminów. Zaskarżenie wyroku pierwszej instancji możliwe jest tylko wtedy, gdy w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyroku przez sąd, złożymy (osobiście bądź listownie) pisemny wniosek o doręczenie wyroku oraz jego uzasadnienie. Wbrew temu, co większość z nas myśli – nie musimy być obecni przy ogłoszeniu wyroku, aby takie uzasadnienie w przyszłości otrzymać. Oskarżony, który został skazany na pozbawienie wolności, dostaje wyrok automatycznie, zaś w przypadku uzasadnienia, tak jak powyżej należy złożyć w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia odpowiedni wniosek.
pisanie_apelacjiApelacje może wnieść nie tylko oskarżony (za pośrednictwem obrońcy czy adwokata) oraz prokurator, ale również pokrzywdzony, który uzyskał status oskarżyciela posiłkowego. Każdy wyrok można zaskarżyć dopiero po otrzymaniu pisemnego wyroku z uzasadnieniem. Obowiązujące przepisy prawne nakazują złożyć apelację nie później niż do 14 dni od doręczenia wyroku w sądzie, który wyrok ten ustanawiał. Dokument może być złożony osobiście bądź wysłany listownie.
Apelacja rozpatrywana jest zawsze przez sąd wyższej instancji np. w przypadku sądu rejonowego, skargę rozpatruje sąd okręgowy, zaś sądu okręgowego, sąd apelacyjny. Uwaga! Apelację od wyroku sądu okręgowego, w imieniu oskarżonego może wnieść wyłącznie obrońca.
Każda apelacja winna uwzględniać ściśle określone kwestie:

  • Wyrok, który zaskarżamy;
  • Dane jednostki, która wydała wyrok oraz dane samej sprawy – nazwa sądu, sygnatura, data;
  • Zakres, w którym zaskarżamy wyrok – wyrok możemy zaskarżyć w całości, części bądź wyłącznie, co do kary;
  • Zarzuty wobec zaskarżonego wyroku;
  • Wniosek o zmianę, uchylenie bądź umorzenie wyroku lub postępowania;
  • Uzasadnienie;
  • Dane jednostki składającej apelację.

Oskarżony, który zdecyduje się na wniesienie apelacji, nie ponosi ryzyka związanego z pogorszeniem sytuacji, w której się znajduje. Sąd odwoławczy, zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, nie może orzec na niekorzyść oskarżonego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której to wyrok zaskarżyli prokurator bądź oskarżyciel posiłkowy.
Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego również wtedy, gdy wyrok był odgórnie ustalony – oskarżony zgodził się na karę proponowaną przez prokuratora, zaś sąd jedynie ją zatwierdził bądź oskarżony dobrowolnie poddał się karze.
Do każdej apelacji można dołączyć dowolne załączniki, których treść może mieć kluczowe znaczenie w sprawie, w tym wnioski o przesłuchanie nowych świadków.