Adwokat od rozwodów Łódź

rozwód łódź

Zgodnie z art. 56. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.), jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków
może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jeśli jednak pomimo trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub ustanie małżeństwa spowodowałoby złamanie zasad współżycia społecznego, wówczas nie jest on dopuszczalny, co potwierdza dalsza część wyżej wymienionego artykułu. Doprowadzenie do ustania małżeństwa nie jest możliwe również wtedy, kiedy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kancelaria adwokacka rozwody Łódź

Kancelaria adwokacka Łódź. Kancelaria adwokacka adwokat Moniki Kucwaj-Zarzyckiej
funkcjonująca na terenie Łodzi specjalizuje się między innymi w sprawach rozwodowych.
Dzięki rozległej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi reprezentujący naszą kancelarię adwokaci zajmujący się sprawami rozwodowymi gwarantują dobry kontakt, duże doświadczenie, doradztwo prawne, a także reprezentację klienta przed takimi instytucjami jak na przykład sąd okręgowy czy sąd apelacyjny. Silne emocje pojawiające się u stron procesu rozwodowego są nierzadko przeszkodą do sprawnego przebiegu postępowania rozwodowego, a korzystanie przez nich z usług mieszczących się w kategorii porada prawna Łódź lub w innych kategoriach mających związek ze sprawami rozwodowymi może okazać się dla obojga małżonków nieocenioną pomocą. Nasza specjalizacja obejmuje między innymi:

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • sporządzanie pozwu o rozwód,
 • ustalanie winy i osoby odpowiedzialnej za rozkład małżeństwa,
 • podział majątku,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniego dziecka przy jednym z rodziców (opieka naprzemienna),
 • pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie lub podwyższenie alimentów na rzecz dzieci,
 • alimenty na rzecz byłego małżonka.

Usługi świadczone przez adwokatów reprezentujących Kancelarię Adwokacką Moniki Kucwaj-Zarzyckiej odpowiadają na potrzeby licznej grupy klientów – także tych, którzy poszukują pomocy prawnej wśród adwokatów przypisywanych do takich kategorii jak: adwokaci Łódź rozwody, dobry adwokat Łódź rozwód, prawnik rozwody Łódź, rozwód adwokat Łódź, adwokat sprawy rozwodowe Łódź, prawnik rozwód Łódź, dobry adwokat od rozwodów Łódź, adwokat Łódź rozwody, prawnik Łódź rozwód, dobry adwokat rozwód Łódź, dobry adwokat Łódź sprawy rozwodowe, adwokat sprawa rozwodowa Łódź czy adwokat Łódź sprawy rozwodowe.

Sprawy rozwodowe adwokat Łódź

Jako adwokaci świadczący usługi z zakresu takich kategorii jak na przykład obsługa prawna spółek Łódź, odszkodowania Łódź czy sprawy karne Łódź rozumiemy, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga dogłębnej analizy. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i poprowadzenie sprawy rozwodowej w jak najmniej stresujący dla naszych klientów sposób. Na każdym etapie, od napisania pozwu rozwodowego, aż po rozprawę rozwodową w sądzie, czyli do orzeczenia rozwodu potwierdzającego zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, otaczamy naszego klienta opieką prawną, skupiając się na prowadzonej dla niego sprawie rozwodowej. Kontaktujemy się w jego imieniu zarówno z sądem, jak i z drugą stroną – po to, aby w jak najmniejszym stopniu był narażony na stres, napięcia bądź nieprzyjemności ze strony drugiego małżonka.

Oprócz kompleksowego prowadzenia procesu rozwodowego oferujemy również jednorazowe konsultacje i porady prawne. Jeśli jest taka potrzeba, współpracujemy z detektywem, co niesie za sobą pozytywne opinie ze strony naszych klientów wymagających takiej kooperacji ze względu na swoją trudną sytuację. Pomoc detektywa bywa niezbędna między innymi wtedy, kiedy u jednego z małżonków doszło do złamania przysięgi małżeńskiej poprzez zdradę czy nielojalność w trakcie trwania małżeństwa.

Rozwód w Łodzi skutki

W zależności od specyfiki danej sprawy skutki rozwodu mogą być różne. W wyniku rozwiązania małżeństwa i problemów stron pojawiających się przez dłuższy czas, kiedy małżonkowie mieszkali pod jednym dachem (np. problemów alkoholowych), sąd może orzec rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków – uznając tym samym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód może mieć też związek z ograniczeniem władzy rodzicielskiej dotyczącej małoletnich dzieci, co zostało szczegółowo opisane w art. 58. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Ponadto, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o sposobie korzystania z lokalu przez zamieszkujących w nim małżonków, przy czym orzekając o ich wspólnym mieszkaniu, uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Sąd może też nakazać eksmisję małżonka, który rażąco uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Szczegóły z tym związane znajdują się również w art. 58. wyżej wymienionej ustawy:

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może także dokonać podziału wspólnego majątku, co zawiera w wyroku orzekającym rozwód, natomiast tylko wtedy, kiedy przeprowadzenie podziału nie spowoduje zbyt dużej zwłoki w toczonym postępowaniu rozwodowym. Możliwe jest też zasądzenie alimentów na małżonka, którego sytuacja materialna w znacznym stopniu pogorszyła się po ustaniu związku małżeńskiego, co potwierdza art. 60. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Należy jednak podkreślić, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi wygasa, kiedy małżonek ten zawrze nowy związek małżeński. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Pozew rozwodowy Łódź

Gdzie złożyć pozew o rozwód Łódź? Pozew rozwodowy powinien zostać napisany w odpowiedni sposób, po czym trafić do wybranego sądu okręgowego lub do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (dot. sytuacji, w której w danym okręgu nadal zamieszkuje przynajmniej jedno z małżonków). Adwokaci reprezentujący naszą kancelarię adwokacką w Łodzi, przypisywani przez klientów między innymi do takich kategorii jak dobry adwokat od spraw spadkowych Łódź, adwokat od wypadków drogowych Łódź, adwokat rodzinny Łódź, adwokat Łódź wypadek czy najlepsi adwokaci od prawa pracy Łódź, specjalizują się również w sprawach rozwodowych, pomagając klientom w takim zakresie, w jakim jest to przez nich wymagane. Oznacza to, że zajmują się nie tylko kompleksowym prowadzeniem sprawy, ale i doradztwem prawnym, a w tym pomocą związaną z pisaniem pozwów rozwodowych, podpowiadając klientom, jak taki dokument powinien zostać sporządzony.

Adwokat rozwód Łódź cennik

Jako adwokaci z Łodzi prowadzący sprawy rozwodowe chętnie udzielimy Państwu wszystkich niezbędnych informacji na temat oferowanych w naszej kancelarii usług, również związanych z wyceną realizowanych przez nas czynności. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu i adresem e-mailowym dostępnych w zakładce „Kontakt”. Kwestię odpłatnej pomocy prawnej omawiamy zdalnie lub stacjonarnie, w biurze Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej zlokalizowanej na terenie Łodzi.